Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Ngày 29 tháng 5 năm 2019 UBND xã ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND về ban hành Quy chế cung cấp thông tin tại Uỷ ban nhân dân xã Vinh Hải 
Ngày 08 tháng 08 năm 2019 UBND xã Vinh Hải ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của UBND xã Vinh Hải
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 17/04/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Trồng trọt, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải...
Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1185/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp...
Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1265 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp dụng...
Ngày 31/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND công bố 02 TTHC mới ban hành, 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 03 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa...
Ngày 13 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1432/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và...
Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 15